Image

GENERALFORSAMLING & VEDTÆGTER

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN SOFIEBADET 2023

Hvor & hvornår?

  • Mandag d. 18. marts 2024 kl 19.00-21.00 i Sofiebadet, Sofiegade 15B


Med følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Planer for det indeværende år
  7. Vedtagelse af budget og kontingent 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende er på valg:

Søs (2 år) Jacob (2 år) Erik (2 år) Anders (suppleant 1 år) Rikke (suppleant 1 år)

9. Valg af to kritiske revisorer

10. Evt. 

Forslag som ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - det vil sige senest den 4. marts 2024

Forslag bedes sendt til: kontor.sofiebadet@gmail.com


Ønsker du referater fra bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger kontakt venligst kontor.sofiebadet@gmail.com

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SOFIEBADET

§1 Navn og Formål:

Foreningens navn er Sofiebadet.

Foreningens har til formål at bevare og drive Sofiegades Bad, Matr. Nr. 540 Christianshavns Kvarter, Sofiegade 15 A-B.

Den fredede bygning fra 1909 skal restaureres og indrettes udfra økologiske principper og metoder og derved demonstrere og inspirere til bæredygtigt byggeri og renovering.

Huset skal rumme:
Et folkeligt bade- og sundhedshus, der arbejder forebyggende og sundhedsfremmende med det grønne, det sociale og det sunde.

Lokale Agenda-21 aktiviteter, der kan give inspiration til at tænke globalt og handle lokalt for en bæredygtig udvikling.

Information, kulturarrangementer og rundvisninger i det kulturhistoriske bad og den fredede bygning.

Huset skal drives efter demokratiske principper og uafhængigt af partipolitiske interesser.

§2 Medlemsskab:

Stk. 1 Alle enkeltpersoner og institutioner, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.

Stk. 2 Medlemskab opnås ved indbetaling af foreningskontingent. § 3 Kontingent:

Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. § 4 Generalforsamling:

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Medlemmer, der har indbetalt kontingent inden 1.februar det gældende år, har stemmeret på generalforsamlingerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Foreningens opløsning kan kun ske ved beslutning med kvalificeret flertal jfr. § 10.

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 5 Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal udsendes i sin fulde ordlyd med post eller pr. mail til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.

Forslag som ønskes optaget på den endelige dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter herefter den endelige dagsorden, som fremlægges til gennemsyn i Sofiebadet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7 Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Med følgende faste punkter på dagsordenen:

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Indkomne forslag

Planer for det indeværende år

Vedtagelse af budget og kontingent for det indeværende år

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af 2 kritiske revisorer

Eventuelt

Stk. 8 Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der må højst være 2 ansatte samt 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og som suppleanter. Der skal til enhver tid være et flertal i bestyrelsen som ikke er ansatte.

Stk. 9 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, kan de stemmeberettigede højst afgive 4 stemmer og kun 1 stemme på hver af de opstillede kandidater.

De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen og de med færrest stemmer er valgt som suppleanter.

Stk. 10 Medlemmerne vælges for to år ad gangen, idet 3 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 11 Kun medlemmer der er fysisk tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn kan opnå valg til bestyrelsen og øvrige poster.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af de stemmeberettigede ønsker dette.

Stk. 2 Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel ved udsendelse af motiveret dagsorden til alle medlemmer.

§6 Bestyrelsen:

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. En ansat kan ikke være formand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.

Stk. 3a Daglig leder ansætter og afskediger medarbejdere i samråd med formanden og medarbejderrepræsentant.

Stk. 4 Når et bestyrelsesmedlem fratræder permanent eller midlertidigt, indtræder en suppleant i dennes sted.

Stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for Sofiebadets daglige drift og aktiviteter på grundlag af generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder forslag til årsbudget.

Stk. 7 I forbindelse med husets daglige drift og aktiviteter kan bestyrelsen uddelegere arbejdsopgaver til grupper og enkeltpersoner.

Stk. 8 Der vælges blandt de ansatte en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

§7 Ansvar:

Stk. 1 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens evt. gæld. Stk. 2 Bestyrelsen er forpligtet til at tegne erhvervs- og ansvarsforsikring for lejemålet.

§8 Regnskab:

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9 Tegningsret:

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§10 Opløsning:

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, stemmer for en opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal den sidste generalforsamling træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue til tilsvarende formål.

Efter ændringer vedtaget på generalforsamlingen 28.marts 2012 

Ønsker du referater fra bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger kontakt venligst kontor.sofiebadet@gmail.com

VI ANBEFALER

POPULÆRE GENVEJE

KONTAKT OS

Telefon
Booking

FØLG OS